+359 886 234 056 info@kres.bg

Калкулатор

Направете изчисления за разходите за работна разплата и размера на здравните и социалните осигуровки за служителя и работодателя. Проверете данъка върху превозните средства.

Калкулатор за трудови възнагражденя с размер и разпределение на разходите за работодателя и служителя

Тук можете да направите изчисления за разпределението на сумите и разходите за сметка на работодателя и за сметка на служителя при формирането на трудовите възнаграждения.

Въведете стойност в полето “Основна заплата” и “Години стаж”. Ако във Вашия договор е посочен по-висок процент за “Доплащане за стаж” (“Клас прослужено време”) от 0.6%, бихте могли да промените заложената стойност. В случай че Вашата осигурителна вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) е определена в размер по-голям от 0.4, можете да изберете съответната стойност.

Останалото е работа на калкулатора, който изчислява размера и разпределението на сумите автоматично.

Процентните разпределения са заложени съгласно актуалните размери на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ).

Калкулатор на данък върху моторно превозно средство

Кой определя размера на данъка върху МПС?

Общинският съвет към бщината, в която е регистриран собственикът на превозното средство, определя с наредбата по чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси размера на данъка за всеки вид превозно средство
От какво зависи стойността на данъка върху МПС?

За автомобили общинският съвет определя размера на данъка съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство на первозното средство.

Как се облагат различните превозни средства?
Размерът на данъка да ремаркета на леки автомобили, мотопеди, автобуси, товарни автомобили, специализирани строителни машини, трактори и други обичайно се определя за брой и според средството – на база общо тегло, обем на двигател, товароносимост и други.
За къде е необходим документът за платен данък?

Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. Той е условие за редовност при годишния технически преглед (ГТП) на превозното средство. В контролно-техническите пунктове, където се извършват ГТП, данните за платен данък се проверяват директно чрез автоматизирана системата за обмен на информация.

Можете да изчислите данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона на база основните параметри на превозните средства, като натиснете бутона по-долу. Стойността може да не отговаря на определения от общинската администрация данък, защото различните коефициенти подлежат на промени във всяка община. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

Данните за автомобила, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли данъкът, са вписани в документите за автомобила – в малкия талон (за по-новите МПС) или в големия талон (за МПС, регистрирани по-отдавна).

Под  индекс В е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на автомобила.

• Индекс P.2 e за мощността на автомобила в киловати;

• Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на автомобила (от Евро 2 до Евро 6). При най-старите автомобили такъв екостандарт обикновено няма и срещу този индекс в документите не пише нищо.    

Научете още

Искате да знаете как да оптимизирате бюджета си и да намлите разходите си. Имате идеи да развитие на бизнеса си и искате да наемете нови служители. Изпратете Вашето запитване до нас, за да получите компетентен отговор. Свържете се с нас, за да Ви съдействаме професионално да постигнете това, което сте си поставили за цел.

Свържете се с нас